De32 fungerer som taskforce, der understøtter digitale læreprocesser via praksisnær kompetenceudvikling (PKU) af det pædagogiske personale i skolerne.

De32 understøtter de gode tiltag, der allerede er i gang på skolerne og medvirker til kompetenceudvikling og videndeling, som kan fremme børnenes digitale kompetencer.

De32's opgaver i skoleåret 2018/2019 er:

  • Digital dannelse: Oplæg i 4. klasser og på forældremøder
  • G Suite for Education som fælles pædagogisk platform i skyen
  • FabLab og STEAM-fokus - herunder Lego FLL, Edison, teknologiforståelse, programmering (Microbits, Coding Class AAR, etc.)
  • Digitale læremidler - et opdateret fagsyn, der udnytter det multimodale
  • De fire elevpositioner i det tværgående tema ‘IT og Medier’ i Fælles Mål
  • Læringsplatformen 'MinUddannelse' og synlig læring

Hent folder om det, De32 tilbyder

Kontakt

Mette Hardis Jakobsen, konsulent: 41 87 40 73 / mhja@aarhus.dk

 

Aula-projektet er en del af vores Digitale Børn og Unge program, der har til formål at realisere det nationale brugerportalsinitiativ og andre digitale projekter og initiativer, der understøtter børn og unges læring, udvikling og trivsel. Der er en høj grad af involvering, så de digitale forandringer tager udgangspunkt i brugerne og den pædagogiske praksis.

Digitale Børn og Unge stræber efter en høj grad af involvering af både ledere, medarbejdere og forældre på 0-18 års området. Derfor inviterer vi pædagogiske og administrative medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skoler, SFO og UngiAarhus ind til sparring om anvendelsen og implementering af nye digitale løsninger. Her inddrager vi også lederforeninger, medarbejderorganisationer og forældreorganisationer. Formålet med involveringen er at sikre sparring og kvalificering af de digitale løsninger og en god understøttelse ifm. implementering.

Kvalificere beslutninger og sikre sparring

Vores forskellige fora er med til at kvalificere beslutninger og sparre om, hvordan vi får sikret en god implementering, når vi laver digitale forandringer. Det handler fx om hvordan vi skal anvende og tage nye digitale løsninger i brug - om behovet for involvering, indspark til fagligt indhold og målsætninger, hvordan vi bedst klæder ledere og medarbejdere på til forandringer - uddannelse, kommunikation og meget andet. Det betyder, at vi bliver klogere på brugerne, som er med til at sikre forankring i den praksis og hverdag, som de digitale forandringer skal leve i.

Følgegruppen giver lederperspektiv

Følgegruppen har et ledelsesperspektiv og består af ledere fra dagtilbud, skoler, SFO og UngiAarhus samt repræsentanter fra lederforeningerne og de faglige organisationer samt arbejdsmiljørepræsentanter. Vi mødes 3-4 gange årligt et par timer til møde eller workshop med de ledere, som ønsker at bidrage. Når vi har behov for at drøfte en problemstilling eller gå yderligere i dybden med et emne, nedsætter vi en arbejdsgruppe, hvor vi mødes lidt mere intensivt i et kortere tidsrum.

Sparringsforum består af medarbejdere

Vores sparringsforum består af medarbejdere fra dagtilbud, skoler, SFO og UngiAarhus, repræsentanter fra medarbejderorganisationerne og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi mødes også 3-4 gange årligt et par timer til møde eller workshop med de medarbejdere, som ønsker at bidrage.

Sparringsforum med forældre

Vores sparringsforum for forældre består af interesserede forældre fra dagtilbud, skoler og klubtilbud samt repræsentanter fra forældreorganisationerne Skole og Forældre, Aarhus Forældreorganisation og Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus. Vi mødes ca. to gange årligt for at drøfte forældreperspektiver på de digitale initiativer.

Det nationale brugerportalsinitiativ

Digitale Børn og Unge programmet udspringer af det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ. Initiativet skal medvirke til at bringe den digitale folkeskole et skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen. Derfor skal kommunerne anskaffe en læringsplatform og en kommunikationsplatform. I Aarhus Kommune fik skolerne læringsplatformen MinUddannelse i 2016, og i august 2019 bliver Aula den nye kommunikationsplatform i skoler og UngiAarhus. Samtidig arbejder initiativet med at skabe en fællesoffentlig it-infrastruktur med fællesoffentlige standarder, der skal sikre, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-løsninger i kommuner og staten.

Materiale om organisering og involvering

GSfE er et fælles samarbejdsrum i skyen som kan benyttes til samarbejde med eleverne.

GSfE er et onlinemiljø, der indeholder en række kernetjenester som bl.a. tekstbehandling, regneark, præsentationsværktøj, mail samt fællesdrev og et personligt drev. Disse kernetjenester danner grundlag for det digitale samarbejde og kan tilgås af elever og pædagogiske medarbejdere fra skolerne. Samarbejde og videndeling på tværs af skolerne sker via Google+ grupper. Det betyder, at skolernes medarbejdere kan holde sig opdateret i faglige netværk som eksempelvis læringsplatforme, kompetenceudviklingsnetværk eller læringsvejledergrupper.

I starten af 2018 blev der desuden etableret et nyt fællesdrev for hver skole i GSfE løsningen. Fællesdrevet er tilgængeligt for og bruges af skolernes medarbejdere, og ikke af eleverne. En af de mange fordele ved fællesdrevet er, at indhold forbliver tilgængeligt på drevet, selvom personen der har oprettet det pågældende indhold, ikke længere er på skolen. Eleverne har derimod adgang til holdmapper, der er knyttet til deres pågældende klasse. Disse holdmapper ”rulles” op hvert skoleår og der genereres således nye mapper hvert år. Tidligere års skolearbejde migreres automatisk til en mappe i elevens ”Mit Drev” kaldet ”Tidligere skoleår”.

Aarhus Kommunes GSfE-platform er udelukkende tilgængeligt for skolerne i Aarhus Kommune. Det betyder at Aarhus Kommune ejer alle data i GSfE. GSfE-platformen i Aarhus Kommune er administreret som et fælles domæne for alle skolerne. Den fælles administration af GSfE er afgørende i arbejdet med at sikre et højt driftsniveau, og gør administration og distribution af apps og tilføjelsesprogrammer enklere.

Office 365 kan benyttes af de pædagogiske medarbejdere til samarbejde om eleverne

Ligesom GSfE er Office 365 en skybaseret platform. Forskellen imellem de to digitale samarbejdsrum består i at Office 365 er omfattet af højere sikkerhedskrav end GSfE, og at Office 365 anvendes til at håndtere de data, der indeholder fortroligt og følsomt personindhold. Derfor er det udelukkende den enkelte skoles medarbejdere der har adgang til Office 365 og således ikke eleverne. Office365 platformen er den fælles, administrative platform som anvendes af alle medarbejdere i Aarhus Kommune, og tværgående samarbejde kan foregå på Office365.

Børn og Unge har udviklet materiale – bl.a. plakater - , som skal hjælpe skolens medarbejder med at holde styr på hvornår der er tale om fortroligt og følsomt personindhold. Plakaterne indeholder vejledning om hvorvidt opbevaring og deling af digitalt indhold skal ske i GSfE eller Office 365. Plakaternes anbefalinger i forhold til anvendelse af henholdsvis GSfE og Office 365 betyder, at:

  • Skolens medarbejdere kan overholde den gældende lovgivning vedrørende følsomt og fortroligt personindhold
  • Der er mindre risiko for at skolens medarbejder kommer til at dele følsomt og fortroligt personindhold
  • Skolens medarbejdere har bedre muligheder for at sikre fælles filer på et fællesdrev
  • Der er bedre mulighed for logning af slettede og ændrende filer

Links til materiale på området

Vejledningsplakater om opbevaring og deling af filer

https://drive.google.com/file/d/1WHShmBZYlgS0gn0_iOxA7u4y23CMd7_D/view
https://drive.google.com/file/d/1pfiK-3DIvFy2CmvNMAM4I15TOgF7lf1z/view

Information om fællesdrev

https://docs.google.com/presentation/d/1Mb4erlVW3x-dTrt7_yN0q2tRxW0Wmqv7CxLJ1w-PeLA/present?slide=id.g2ca05e4646_1_186

Information til forældre om GSfE

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/foelg-med-i-dit-barns-hverdag/google/

Vejledningssite om GSfE målrettet pædagogisk personale

https://sites.google.com/aaks.dk/gsfe