I Børn og Unge udvikler vi første og fremmeste kvaliteten af tilbuddene i mødet mellem medarbejderne, børnene og de unge og deres forældre. En ny ramme for arbejdet skal støtte en mere løbende og dynamisk tilgang til opfølgning på kvalitet, hvor alle parter lærer af hinanden og bliver bedre sammen. Vi sigter efter at styrke dialogerne om kvalitetsudviklingen i på alle niveauer – både blandt medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere.

Konkret betyder det, at vi vil styrke udviklingen af læringsmiljøer i alle tilbud, så vi skaber de bedste forudsætninger for børn og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse. I Børn og Unge tror vi på, at denne udvikling bedst sker gennem lokal datainformeret refleksion, der udvikler den professionelle dømmekraft og organisatoriske læring i – og på tværs af vores tilbud. Alt sammen for ar give  børnene og de unge de bedst mulige forudsætninger og betingelser for at lykkes i tilværelsen. 

Den 30 september drøfter Børn og Unge-udvalget et nyt udkast til det kommende arbejde med en lang række af Børn og Unges samarbejdspartnere, organisationer samt medarbejdere og ledere.

 

Kvalitetsrapporten gør status på, hvordan det går med børn og unges faglige udvikling, deres fravær og de læringsmiljøer, de indgår i.

Den seneste kvalitetsrapport viser, at langt de fleste børn og unge er glade for deres skole og fritidstilbud, for de sociale fællesskaber, de er en del af, og for relationen til deres lærere. På landsplan ligger de arhusianske skoleelever over gennemsnittet i folkeskolens afsluttende afgangsprøver.

-Vi har dygtige medarbejdere, som hver dag gør et stort arbejde for børn og unge i Aarhus og som lykkes med opgaven’. De kommunale skoler og fritidstilbud har generelt en kvalitet, vi kan være stolte af i Aarhus Kommune – både når vi sammenligner os med andre kommuner og privatskolerne", siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge. 

Kvalitetsrapporten kaster også lys på områder, der forsat kræver opmærksomhed og en fokuseret indsats. Et af disse områder er skoleelevernes fravær, som anses for at være for højt, men som stadig l igger lavere end på landsplan. Flere børn og unge svarer, at de oplever mobning og ensomhed i skolen, og endeligt er det kun lidt under 40 % af eleverne i skolen, der tilkendegiver, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

Baggrund

Kvalitetsrapporten blev godkendt af byrådet i foråret 2020. Det er første gang, at afrapporteringen er delt i to. Fremover afrapporteres der på 6-18 års området i lige år og 0-6 års området i ulige år.

Næste skridt

Allerede d. 30. september mødes ledere, foreninger og forældreorganisationer for at drøfte udkast til en ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.