Aarhus bygger ny skole og fritidscenter

Aarhus Byråd har i 2019 besluttet at bidrage til udviklingen af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven fra ghetto til attraktive bydele med en visionær beslutning: Aarhus bygger ny skole og fritidscenter i Gellerup. En attraktiv skole og fritidscenter med en tydelig faglig og pædagogisk profil – og en medspiller i byudviklingen med nye boliger, rekreative områder og faciliteter til kultur- og bevægelse. Den nye skole og fritidscenter i Gellerup står klar i 2025.

Del af bydelsforandring

Den nye skole og fritidscenter bliver en vigtig del af bydelsforandringen og et attraktivt tilbud til nuværende og nye beboere i området. I 2020 har projektets styregruppe samarbejdet bredt om at udvikle en attraktiv faglig og pædagogisk profil for bydelens nye skole og fritidscenter.

Et stærkt og fælles fundament

I 2020 har vi udviklet fundamentet for den nye skole og fritidscenter af tre spor:

 • Involveret unge, forældre, lærere, pædagoger, politikere, faglige organisationer, Klimasekretariatet og kommunens afdelinger i at samle viden via oplæg, inspirationsture og drøftelser.
 • Lært det bedste af andres erfaringer med faglige og pædagogiske profiler.
 • Interviewet forældre som kunne flytte til området og lokale forældre om, hvordan en faglig og pædagogisk profil påvirker deres valg af skole, fritid og bolig.

På baggrund af de tre spor har styregruppen bag projektet anbefalet at den nye skole og fritidscenter i Gellerup får en bred ”pædagogisk profil, der bygger på projektarbejde og en undersøgende praksis”. Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom tiltrådte styregruppens indstilling den 24. marts 2020.

Tidsplan

Tidsplan for ny skole og fritidscenter i Gellerup

Bilag

Den 14. august 2019 indgik byrådets partier “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Den 30. oktober fulgte ”Tillæg til aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Formål med ”Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven” er medvirke til, at der i fremtiden ikke er udsatte boligområder i Aarhus Kommune.

Beslutningen betyder at der sker mange forandringer i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og at bydelene bliver del af Aarhus, fysisk og socialt. Bydelene skal have en alsidighed i beboere og et rigt byliv samt et sikkert og trygt nærmiljø med arkitektur, der inspirerer.

Tre attraktive bydele med fokus på børnene

Det er vigtigt at mange børnefamilier får øjnene op for bydelene Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Bydelene skal være attraktive for børnefamilierne og byde på attraktive kvarterer med gode boliger, gode faciliteter og tilbud til fritiden og ikke mindst et attraktivt skoletilbud.

Med ny skole og fritidscenter i Gellerup sætter Aarhus fokus på børnene. Vi ønsker at børn født i denne del af byen får samme muligheder for at klare sig godt som børn født i resten af kommunen – for sådan er det ikke i dag. Derfor har Aarhus Byråd med aftalen afsat midler til at bygge skole, klubtilbud, SFO og dagtilbud i Gellerup.

Tre formål med at bygge ny skole og fritidscenter i Gellerup

Vi vil:

 • Skabe en bydel i social balance, hvor børnene går på den lokale skole. Den nye skole og fritidscenter drives på samme vilkår som andre skoler i kommunen. Den bliver lokal distriktsskole for børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven
 • Tiltrække ressourcestærke beboere til bydelen ved at ny skole og fritidscenter attraktive for kommende købere. Timing er vigtig, så nye boligtyper og skolebyggeri følges ad i tid og supplerer hinanden. Skole- og fritidscenter er klar til skoleåret 2025/2026
 • Tiltrække elever, der bruger det frie folkeskolevalg på tværs af Ringvejen

For at skabe dette skal den nye skole og fritidscenter være attraktiv og kendt for stærk faglighed, motiverende undervisningsformer og høj trivsel.

Læs også: Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup Toveshøj og Bispehaven

Byggeriet af Ny skole og fritidscenter i Gellerup er organiseret med en styregruppe fra Børn og Unge. Projektstyregruppen er underlagt Aarhus Kommune og Børn og Unges linjeorganisation. Projektstyregruppens overordnede formål er at vurdere og prioritere krav og ønsker til byggeriet af ny skole og fritidscenter i Gellerup. Det sker på baggrund af input fra brugere og interessenter, bygherrerådgiver og projektleder. Den formelle beslutningstager er styregruppeformanden.

Kontakt os

Anne Marie Due Schmidt, Proces- og projektleder
Børn og Unge
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
T: 2835 2600
E: anmasc@aarhus.dk

I det første halvår af 2020 har vi arbejdet med at beslutte, om den nye skole og fritidscenter skulle have en pædagogisk profil og i så fald hvilken profil. Vi har haft en bred inddragende proces med mange involverede, herunder Aarhus Kommunes Børn og Unge-udvalg. Processens resultater danner grundlag for det videre forløb. Derudover har projektstyregruppen ud fra resultaterne indstillet til rådmanden at skole og fritidscenter skal have en bred pædagogisk profil. Denne indstilling tiltrådte rådmand Thomas Medom den 24. marts 2020. Siden har vi arbejdet videre med at udvikle profilen.

De har deltaget:

I processen har vi ønsket at inddrage bredt. Til alle events har vi inviteret:

 • Lærere, pædagoger og pædagogisk ledelse fra skole og fritidscenter.
 • Skoleleder og fritidsleder, Helle Mønster og Anders Glahn.
 • Styregruppe sammensat af forældrerepræsentanter, Børn og Ungechefer og projektledelse.
 • Sundhedsplejen i området.
 • Daginstitutioner i området.
 • PPR-medarbejdere, der arbejder med fusionsskolen Ellehøj.
 • Unge fra Senaterne.
 • Faglige organisationer BUPL, ÅLF, FOA.
 • Repræsentanter fra andre magistratsafdelinger; Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice, Sport og Fritid, Center for innovation, Klimasekretariatet.
 • Børn og Ungeudvalget og Forligspartierne fra byrådet, som står bag den politiske aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup.

Mange forskellige forældre lokalt og i Aarhus Kommune er desuden blevet interviewet i forløbet for at sikre, at deres stemmer bringes ind i drøftelsen. Indsigter fra interviews fremgår af bilag 2.

I forbindelse med eventen Udsyn inviterede vi også:

 • Repræsentanter fra idrætslivet (Get2Sport, DBU, Elite Idræt Aarhus, ISAA Aarhus m.fl.)
 • Kultur- og musikskoler (Børnekulturhus Aarhus, Aarhus Musikskole, Gellerupkirken)
 • Uddannelsesinstitutioner (FGU, Aarhus Tech, VIA)
 • Boligorganisation (Østjysk Bolig og Brabrand Boligforening, Boligsocial Indsats under MSB)
 • Erhvervslivet (Olav de Linde).

Processens elementer

Processen består af otte aktiviteter, der alle har haft til formål, at sikre en bred inddragelse på drøftelserne om den nye skole og fritidscenter skulle havde en pædagogisk og faglig profil og i så fald hvilken profil. Inddragelsen har været planlagt, så man til dels har fået viden bl.a. fra eksperter og erfarne praktikere og workshops med deltagerne, for at indhente input og ideer fra en bred skare af interessenter.

De elementer, der har indgået i processen er:

 • Kick-in-event 6. februar
 • Inspirationstur 21. februar
 • Indsigt - Konference og workshop 9. marts
 • Udsyn - Konference og workshop 9. marts
 • Profilen i praksis 27. april (flyttet fra 1. april)
 • Dialogmøder juni
 • Præsentation 18. juni
 • Kick-off-event/Åbent hus 12. september (flyttet fra 16. maj)

Den inddragende proces i ny skole og fritidscenter i Gellerup

Planlægning, udvikling og byggeri af Ny skole og fritidscenter i Gellerup har længe været i gang. Nu nærmer byggefasen sig.

Processen fra og med januar 2020

 • Januar 2020 – juni 2020: Inddragende proces og pædagogisk programmering
 • Juni 2020: Valg af bygherrerådgiver
 • August 2020 – februar 2021: Udarbejdelse af byggeprogram
 • Februar 2021: Udbud i totalentreprise
 • Oktober 2021: Udpegning af vinderforslag - totalentreprise
 • November 2022: Byråd godkender lokalplan
 • April 2023: Udførelse
 • Maj 2025: Aflevering
 • August 2025: Ibrugtagning

Den nye skole og fritidscenter vil både tiltrække nye beboere og bydelens nuværende lokale familier. Målet er at skolen og fritidscentret bliver alle børns skole i området og naturligt vælges til af familierne, børnene og de unge selv.

Projektets indsamling af viden og erfaringer har vist, at en klar profil gør det let at sætte billeder på og tale om skolens og fritidscentrets værdigrundlag og pædagogiske tilgang, og dermed letter familiernes valg – både af skole og fritidscenter til børnene og de unge. Det kan få en betydning for ny bosætning og fastholdelse af familier i bydelen.

Kommende forældre vil altid være velkomne til at kontakte skolen og fritidscentret og høre mere om det kommende dannelsesunivers.

Oplev Gellerup, Toveshøj og Bispehaven forandre sig til en moderne bydel med blandede boligtyper, iværksætteri, grøn profil og fællesskab – på et fundament af alt det gode, der allerede karakteriserer områderne.

Læs om nye attraktive daginstitutioner, et nyt Sports- og Kulturcampus, 1000 kommunale arbejdspladser i et unikt og bæredygtigt Blixens, en grøn og attraktiv Bypark og meget mere.

Vi har lavet en folder, hvor vi viser og fortæller om vores arbejde med vores pædagogiske profil, samarbejdet mellem skole og fritidscenter, fællesskabet med forældrene og lokalområdet og bydelsudviklingen i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Du finder folderen her:

Udbud og procesplan

Netop nu (august 2020-februar 2021) udvikles byggeprogram og udbudsmateriale for ny skole og fritidscenter i Gellerup. Byggeprogrammet og udbudsmaterialet er arbejdsgrundlaget for de arkitekter, som på sigt skal tegne og udforme de endelige bygninger og udemiljøer i området.

Processen er overordnet tematiseret i tre spor:

 • Udvikling af skole-og fritidsmiljøer
 • Bæredygtighed
 • Aktive uderum og lokal forankring

I processen sker der en bred inddragelse af: Primære brugere og nedsatte arbejdsgrupper for de forskellige spor, primære eksterne brugere, samarbejdspartnere, foreninger, interessenter, unge, lokalområde, testpanel mv. Det sker i form af inspiration og workshops, dialogmøder, interviews, gå-hjem-møder mv. Derudover afholdes events for alle interesserede, udstillinger i E&P huset mv.

På proces tidsplanen herunder kan du se en oversigt over aktiviteterne fra august 2020 til februar 2021.

 

Rådgiverholdet

DK2 bygherrerådgivning har sammen med Nerd, Learningspaces, Grandville, Norconsult og Etos vundet opgaven som bygherrerådgiver for ny skole og fritidscenter i Gellerup.

Teamet besidder stærke kompetencer indenfor bygherrerådgivning, udvikling af læringsmiljøer, udemiljøer, strategisk byudvikling samt bæredygtighed, energi og klima.

Det betyder at Aarhus Kommune, Børn og Unge får et projekt og et forløb, hvor stor faglig viden og arkitektonisk kvalitet fastholdes i samtlige faser. Et projekt hvor pædagogik og didaktik viser vejen for indretning og arkitektur, og hvor inddragelse af lokalsamfund, brugere og interessenter bliver en rød tråd gennem hele projektforløbet.

Her finder du mere information om byudvikling og om den høring, der går forud:

Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven: aarhus.dk/nyskolefritidgellerup
Den øvrige byudvikling i området: helhedsplangellerup.dk
Høring om fremtidens lokalplaner: https://deltag.aarhus.dk/node/200
Sports- og Kulturcampus: sportsogkulturcampus.aarhus.dk

Skoleområdet

Luftfoto med planområder og bygningsnavne

Tidslinje for planproces og høring