Bred pædagogisk profil

Vision: Vi udvikler børn og unge gennem en undersøgende og projektorienteret profil

På skolen og fritidscenteret i Gellerup arbejder vi undersøgende og i projektforløb, der gør børnene og de unge aktive, opfindsomme og handledygtige. Med en sådan profil udvikler vores børn og unge livsglæde, gåpåmod og viljestyrke, så de får de bedst mulige forudsætninger for at realisere et godt og bæredygtigt liv.

Vi bevæger os fra en verden, hvor alle skal kunne det samme, til en verden, hvor vi skal sætte det unikke i spil hos den enkelte. Alle skal udnytte deres potentialer og blive så dygtige de kan, med særligt fokus på samarbejde, kommunikation og omstilling. Samfundet vil ændre sig i et helt andet tempo end vi hidtil har set, og det sætter nye krav til, hvad vores børn og unge skal kunne, når de forlader skolen og fritidscenteret i Gellerup. De skal være rustet til at møde verden som hele mennesker, hvor alle sider af menneskelivet står stærkt i den enkeltes liv.

Rådmanden for Børn og Unge har 24. marts 2020 besluttet, at den nye skole og fritidscenter i Gellerup skal være en profilskole med en tydelig og bredt funderet pædagogisk profil.
Med valget af en bred pædagogiske profil favner vi alle elever på skolen og bidrager til at skabe en attraktiv skole, der kan give børn i området samme muligheder for at klare sig godt som børn i andre dele af Aarhus.
Med en projektbaseret og undersøgelsesorienteret tilgang til undervisning vil skolen og fritidscentret tilbyde børnene og de unge en undervisning, der bygger på de samme pædagogiske komponenter på tværs af klasser og klassetrin. Profilen er tydelig for både elever og forældre.

Hvorfor undersøgelsesorienteret undervisning?

Erfaringer viser at en undersøgelsesorienteret undervisning har en markant evne til at løfte eleverne fagligt. Det er målt på udvalgte faglige mål indenfor matematik og dansk. Desuden kan en undersøgelsesorienteret undervisning styrke elevernes trivsel og engagement. Profilen har også en særlig evne til at mindske den sociale baggrunds betydning for elevernes læring særligt i dansk.

En projektbaseret og undersøgelsesorienteret undervisning baserer sig på virkelighedsnære problemstillinger med løbende feedback, hvor hvert projektforløb afsluttes med et konkret produkt, der kan fremlægges og evalueres. Igennem hele forløbet vil der være fokus på meningsskabelse, deltagelse, medbestemmelse og engagement. Den projektbaserede arbejdsform vil sætte tydelige aftryk i indretning og bygningsfysik til et innovativt og moderne læringsmiljø.

Det er via mødet med virkeligheden, at vores børn og unge lærer og udvikler sig bedst. Derfor er vi – sammen og hver for sig – en profilskole og et fritidscenter, hvor børnene og de unge arbejder undersøgende og projektbaseret med virkelighedens, naturens- og kulturens problemstillinger på tværs af skolens og fritidstilbuddets fag, emner og aktiviteter.

Vores pædagogik er struktureret omkring fem komponenter, der tilsammen danner grundstrukturen for ethvert projektforløb i skole og fritiden. De pædagogiske komponenter giver gode resultater for såvel motivation og engagement som faglig og personlig udvikling hos børnene og de unge – også for de udsatte og de fagligt stærkeste børn og unge.

De fem komponenter i den pædagogiske praksis

De fem komponenter i den pædagogiske praksisDe fem komponenter i den pædagogiske praksis

1. Virkelige problemstillinger

Problemstillingerne til vores undervisning og fritidsliv finder vi i børnenes og de unges undren, fascination og nysgerrighed og i fagenes indhold. Det sker gerne i samspillet med lokale og globale partnere og fællesskaber – ofte i samarbejde mellem skole, SFO og fritid, med foreningsliv, uddannelser og erhvervsliv.

2. Kick-off

Alle forløb starter med et såkaldt ’kickoff’, der skal være engagerende, motiverende og inddragende for børnene og de unge. Her præsenteres design for projektforløbet og hvordan problemstillingen vil blive undersøgt og besvaret.

3. Selvskabte produkter

Under hele forløbet arbejdes der med selvskabte produkter, som barnet og den unge allerede fra starten ved, hvad er. Det vil appellere til deres praktiske færdigheder, kreativitet og engagement gennem oplevelsen af medbestemmelse.

4. Feedback – Feedforward

Forløbene giver børnene og de unge muligheder for at reflektere over egen læring og udvikling ved at give hinanden løbende feedback. Feedbacken foregår dels mellem børnene og de unge, dels fra lærere og pædagoger og/eller inddragede eksperter i projektforløbene. Samtidig gives der via feedforward bud på de næste skridt, som skal tages for at sikre progression.

5. Formidling

Alle forløb afsluttes med at børnene og de unge fremviser og fortæller om deres produkter for et autentisk publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen og fritidstilbuddet.

Engagement – faglig og personlig udvikling

På den nye skole, SFO og fritidscenter tilrettelægger og differentierer lærerne og pædagogerne undervisningen og de pædagogiske aktiviteter i projekt- og aktivitetsforløb, så de tilgodeser det enkelte barn og unges mulighed for at lære, trives og udvikle sig uanset baggrund og forudsætninger.

Vi er som voksne nysgerrige på vores børn og unge, og vi har respekt for det børnene og de unge kommer med, både fagligt, personligt og socialt.

Sammen og hver for sig

Skole, SFO og fritidscenter er hinandens forudsætninger og komplementerer hinanden i stærke læringsfællesskaber. Vi tager udgangspunkt i de to forskellige udviklingsopgaver, som børnene og de unge står overfor henholdsvis skole og fritid.
Børn og unges opgave i skolen er alt andet lige at opnå de fælles faglige mål, og trives undervejs i skoleforløbet i et klasse- eller et holdfællesskab - bestemt af skolen og med lærere som ankerpunkter. Fokus er derfor i særlig grad, at alle oplever personlige faglige succeser.

I SFO og fritidscentret sætter børn og de unge selv dagsordenen med udgangspunkt i livet og aktiviteterne i kammeratskabsgruppen – forbundet af fascination, afprøvning og interesser. Inspirationen kommer alle mulige steder fra – måske fra skolen, men især fra medier.

Begge kilder til inspiration skal SFO og fritidscentret favne og omsætte til udviklende aktivitet med fritidspædagoger som fødselshjælpere og kompetent kraft. Børnene og de unges frie valg af kammerater og venskaber betyder, at fritidscentret skal have særligt fokus på det indre liv i aktiviteter og projekter, så alle får mulighed for deltagelse i fællesskaber.

Tæt – nært forældresamarbejde

Forældre og fagpersoner er sammen om børnene og de unge. Skolen, SFO og fritidstilbuddet bærer sin profil med sig helt ud i de forventninger, vi har til både børn, unge og forældre. Vi har et tæt og nært forældresamarbejde med flere skole-hjem-samtaler årligt, hvor undervisere og fritidspædagoger deltager. Her fokuserer vi på det enkelte barn og unges progression og trivsel. Vi lægger vægt på gensidigt at tydeliggøre, hvad forældrene kan bidrage med for at understøtte børnenes og de unges skole og fritidsliv.
På samme måde mødes børnene og de unge med anerkendelse, positive forventninger og ‘små skub’ der gør, at de hele tiden er i læring, udvikling og trivsel, samt lærer at håndterer de udfordringer, som altid vil være der for alle.

Fællesskab og mangfoldighed

For os er fællesskab noget, vi skaber sammen. Vi har en balanceret elevsammensætning og ser vores mangfoldighed som et værdifuldt bidrag til vores daglige praksis. Hos os er der plads til alle børn og unge uanset baggrund og forudsætninger. Vi bruger din livsfortælling som et aktiv i skolen og i fritidscentret, så vi medvirker til at skabe lokal social og kulturel sammenhængskraft.

Skolen og fritidscenteret i Gellerup er børnene og forældrenes skole og fritidscenter, og vi er områdets naturlige mødested og centrum for aktive fællesskaber for børn, unge og forældre i og udenfor skolen, og i og udenfor åbningstid.

Bæredygtig hverdag, liv og rammer

Bæredygtighed er et fundament for os: Det er noget, vi lever – og ikke blot et emne, som vi arbejder fagligt med. Bæredygtigheden viser sig både i vores hverdag, i vores pædagogik og i vores klimavenlige bygninger, der sætter et lavt CO2-aftryk.
Vi passer på vores skole og fritidscenter og vores nærmiljø, ved at vise hensyn og ansvarlighed. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle og skabe en bæredygtig adfærd og henter inspiration udefra, så vi hele tiden justerer efter den bedste viden og de bedste erfaringer.