Vejledning til sundhedspleje, dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsskoletilbud om mad og måltider for børn og unge 0 til 18 år. Den bygger på principperne i Børne og Unge-politikken samt Aarhus Kommunes Sundhedspolitik.

I Aarhus Kommune ønsker vi at sikre:

 • at børn og unge får sund og nærende mad og drikke
 • at der er gode rammer for udvikling af børn og unges mad- og måltidsvaner
 • at børn og unge oplever måltidet som en tryg ramme, hvor fællesskaber dannes og styrkes
 • at maddannelse bliver en naturlig del af børn og unges læring og udvikling i hverdagen

Maden og måltidet danner grundlag for, at børn og unge er sunde, trives, lærer og udvikler sig. Det gælder uanset om maden tilberedes i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomsskoletilbud, leveres af en ekstern leverandør eller om børnene har madpakke med hjemmefra.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere og ledelse, men også til børn og unge og deres forældre. Den er tænkt som en støtte og inspiration til at sikre sund mad, men også til at skabe grobund for et godt socialt samvær i forbindelse med måltiderne. Vejledningen er rammesættende og vejledende for lokale principper for mad og måltider.

Hent vejledningen

Kontakt

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konsulent Mia Kragelund på milk@aarhus.dk.

Pjecen ’Små børns seksualitet’ bidrager til, at forældre og personale i dagtilbud har en god og åben dialog om små børns naturlige seksualitet.

I pjecen kan du læse om børns naturlige seksualitet og om, hvordan vi som voksne kan forholde os til den. Den rummer disse afsnit:

 • Hvordan udforsker børn deres seksualitet?
 • Hvordan forholder du dig som forælder til dit bars seksualitet?
 • Hvordan forholder daginstitutionen sig til børns seksuelle lege?
 • Hvordan samarbejder forældre og daginstitution?
 • Støt dit barns nysgerrighed og leg med kroppen
 • Til inspiration – Materialer mv.

Pjecen er udviklet i et tværgående samarbejde i Børn og Unge med inspiration fra andre kommuner og med sparring fra forældre til børn i dagtilbud.

Hent pjecen 'Små børns seksualitet'

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Karen Mette Hansen: kamh@aarhus.dk / 51 57 59 01

I Tværfaglig Enhed tilbyder vi vejledning og faglig sparring til det pædagogiske personale i Børn og Unge med fokus på at styrke tidlig indsats på 0-6 års området.

Tværfaglig Enhed er et tilbud om vejledning og faglig sparring til pædagogisk personale i dagtilbud inden for relationsdannelse, sprog og motorik.

Gennem det pædagogiske personale er målet at give børnene de bedste muligheder for at udfolde sig, opnå bedst mulig trivsel og sundhed samt styrke det enkelte barns mulighed for læring og udvikling - helt fra starten. Tværfaglig Enhed understøtter ønsket om at styrke arbejdet med tidlig og forebyggende indsats for børn i 0-6 års alderen. 

Vi skræddersyr et forløb til jer, der veksler mellem besøg i praksis og sparring.

Besøg i praksis giver os et indblik i jeres hverdag og de udfordringer, I står med. Vi optager filmklip, som vi anvender i vejledningsrummet. Med en åben, nysgerrig og anerkendende tilgang reflekterer vi over, hvad der sker i jeres samspil med børnene. Undervejs i forløbet udarbejder I mål og individuelle øvebaner, hvilket bliver en rettesnor for vores samarbejde.

Afhængig af udfordringer og mål kunne vi sammen med jer se på

 • Hvordan I kan skabe forudsigelige rammer, så børnene ved, hvad der forventes af dem
 • Viden om tilknytning og kontaktens betydning for barnets udvikling og trivsel
 • Hvordan struktur og rammer kan understøtte det ønskede pædagogiske læringsmiljø.
 • Hvordan I kan styrke barnets egen følelsesmæssige selvregulering
 • Hvordan I kan stimulere følesansen gennem massage og lege med taktile berøringer
 • De fysiske rum og rammer, og hvordan I kan skabe større mulighed for fordybelse, ro og nærvær 
 • Jeres rolle – og hvordan toner, stemninger og bevægemønstre påvirker børnene positivt og negativt

Hvem er Tværfaglig Enhed

Vi er otte pædagoger og otte sundhedsplejersker, som arbejder i Tværfaglig Enhed onsdage og torsdage. For at bevare tilknytningen til faget i praksis arbejder vi de øvrige dage i dagsinstitutioner og i Sundhedsplejen. Vi har ud over den tværfaglige styrke stærke vejledningskompetencer og kvalifikationer inden for relationsdannelse, sprog og motorik. Styrken i vores arbejde med tidlig indsats er den synergi, der opstår mellem tidlig sundhedsfremme og pædagogisk praksis.

Kontakt

Er du interesseret i et samarbejde med Tværfaglig Enhed eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Heidi Smith Nelleman på nhes@aarhus.dk eller på tlf.: 41 85 89 68. Du kan også skrive til tve@mbu.aarhus.dk.

Ved samarbejde med Tværfaglig Enhed får dagtilbuddet vikarmidler.

 

Fysioterapeuterne tilbyder motorisk sparring og vejledning til det pædagogiske personale i Børn og Unge.

Er I bekymret for et barns motoriske udvikling? Har jeres institution/skole et barn med en fysisk funktionsnedsættelse af midlertidig eller varig karakter? Så har I mulighed for at få specialiseret vejledning fra en børnefysioterapeut.

De motoriske vanskeligheder kan f.eks. handle om et barn, der:

 • er langsomt til eller har svært ved at tilegne sig alderssvarende færdigheder
 • har balance- og eller koordinationsmæssige udfordringer
 • har nedsat kraft/udholdenhed
 • er motorisk urolig eller udtalt passiv
 • har hypermobile/bløde led
 • har et fysisk handicap

Den fysioterapeutiske vejledning vil have fokus på, hvordan I bedst støtter barnets udvikling gennem daglige aktiviteter og dermed understøtter barnets deltagelse i fællesskaber med andre børn. Vejledningen sker med afsæt i en faglig vurdering af det enkelte barns særlige behov. Hvis der er tale om sammensatte problemstillinger, vil der blive koordineret med andre faggrupper omkring barnet (f.eks. PPR).  

Kontakt børnefysioterapeuterne ved at sende en mail til sundhed.fysioterapeut@mbu.aarhus.dk. Skriv kort hvad det handler om (barnets alder, samt motoriske udfordringer – uden at oplyse barnets persondata) og oplys dit navn og telefonnummer, så kontakter vi jer snarest mulig. Fysioterapeuten vil via en telefonsamtale med jer spørge uddybende ind til barnet vanskeligheder og derigennem vurdere den videre indsats.

Såfremt vi aftaler opstart af et forløb, vil børnefysioterapeuten herefter komme på besøg hos jer, vurdere barnet motoriske udfordringer og give sparring. Forældrene er velkomne til at deltage.