Fem spor

Fem spor for kompetenceudvikling sætter rammen for PPR´s løbende udvikling af konkrete indsatser på baggrund af dagtilbuds, skolers og Ung i Aarhus’ efterspørgsel og nyeste viden på området:

 • Kompetenceudvikling gennem praksisnære læringsforløb
 • Lokal kapacitetsopbygning, herunder inklusionsvejledere
 • Forældreperspektivet
 • Understøttelse af det lokale inklusionsarbejde
 • Fokus på lederens rolle og funktion i et inklusionsperspektiv

Fællesskaber for Alle:

 • Holdning og handling til øget inklusion i betydningen bæredygtige fællesskaber, hvor alle oplever sig som kompetente bidragsydere.
 • Respekten for den viden og erfaring, der allerede findes i praksis kombineret med konkret videnstilførsel og troen på, at alle kan lære noget af alle.
 • Initiativer, forløb og processer i en balance mellem videnstilførsel og videndeling.
 • Aktionslæring og et særligt fokus på etablering af besøg i praksis med efterfølgende refleksion i og over praksis.
 • Trygge og forpligtende fællesskaber som ramme om og kilde til den enkelte, gruppens og hele fællesskabets læring og trivsel.
 • Troen på at kompetencer og faglighed til at arbejde inkluderende er til stede, men de skal vedvarende gøres tilgængelige og synlige, så de kan deles, forstærkes og blive grobund for udvikling af ny pædagogisk praksis.

Vi udvikler løbende materialer til brug for kompetenceudvikling i dagtilbud og skoler - det finder du nedenfor.