Der er et stigende antal af børn og unge, der i dag henvises til specialpædagogiske tilbud, og flere og flere børn og unge mistrives. Med mellemformer vil vi skabe stærkere og mere mangfoldige børnefællesskaber i de almene klasser i børnenes lokale folkeskoler. Flere børn skal trives og lære i deres almene klasse, færre børn skal have det svært, og alle skal opleve, at udfordringer i arbejdet med børn og unge bliver reduceret.

I mange år har der været en overvægt af indsatser rettet mod det enkelte barn. Samtidig ved vi fra forskning, at det sjældent giver mening at arbejde med et barn væk fra dets kontekst. Barnets udvikling, hvad enten det er i positiv eller negativ retning, er altid et produkt af samspil mellem barnet selv og barnets miljø. Forskning viser også, at specialpædagogiske metoder og relationskompetencer er centrale forudsætninger for børns trivsel og læring på kort og langt sigt.

En ny analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR viser også, at der er behov for at kvalificere vores arbejde, så vi bedst muligt understøtter, at flere børn kan deltage og trives i de bredere børnefællesskaber. Alt peger således på, at skoler og PPR sammen skal skabe bedre betingelser for, at flere børn kan være en del af børnefællesskaberne på skolerne, og at dette skal ske ved at se på rammer, ledelse og organisering, men også ved at kvalificere det arbejde, der sker i klasserne.

Mellemformer er når skoler og PPR samarbejder om at fusionere special- og almenpædagogiske metoder og ressourcer i den almene undervisning, så flest mulige børn og unge kan gå i, udvikle sig i og trives i den lokale folkeskole. Arbejdet med mellemformer skal medvirke til at skabe rammer, der er tydelige, overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive.

Arbejdet udvikles gennem aktionslæring og foregår i praksisnære forløb, hvor den enkelte skole får mulighed for at udvikle og/eller videreudvikle mellemformer, som imødekommer netop deres udfordringer.

Arbejdet med mellemformer tilrettelægges ud fra tre overordnede rettesnore, som er:

 • At udvikle stærkere og mere mangfoldige børnefællesskaber i det almene skolemiljø
 • At arbejde mere forebyggende med skolerammen/skolens pædagogiske miljø og de professionelles kompetencer
 • At udbrede flere specialpædagogiske metoder og relationskompetencer i de almene miljøer

Arbejdet med mellemformer tager udgangspunkt i den enkelte skoles behov og ser derfor forskellig ud fra skole til skole. Eksempler på arbejdet med mellemformer er:

 • At ressourcepersonerne på en skole samarbejder med kollegaer om at udbrede specialpædagogiske metoder og relationskompetencer i almene klasser
 • At en eller flere årgange på en skole arbejder med co-teaching og specialpædagogiske metoder i almene klasser
 • At en hel skole arbejder på at udbrede metoder fra mellemformer på hele skolen.  

Kendetegnende for alle forløbene er, at skolens ledelse spiller en afgørende rolle i arbejdet.

Arbejdet med mellemformer sker med respekt for, at nogle børn har brug for et specialpædagogisk tilbud. For nogle børn og unge vil det stadig være det rette tilbud.

Alle skoler i Aarhus skal over en tre-årig periode arbejde med mellemformer. De skoler, der allerede er i gang med mellemformer, fortsætter arbejdet med at styrke og konsolidere deres indsats, så det bliver en del af arbejdet med bredere børnefællesskaber.

Arbejdet er funderet i PPR's børnesyn:

 • Børn er mere ens end forskellige
 • Børn lærer og trives i fællesskaber
 • Børn er ikke problemet. De viser problemet
 • Børn gør, hvad de kan. Det er de voksne, der kan gøre noget andet

Med udgangspunkt i børnesynet vil skoler og PPR arbejde med konteksten og med, hvad vi professionelle kan gøre anderledes for at alle børn får de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i det almene

skoletilbud. Arbejdet med at skabe stærke og mangfoldige børnefællesskaber bygger derfor oven på den samme bevægelse, som vi kender fra Stærkere Læringsfællesskaber, hvor målet er de professionelles læring og praksisudvikling.

Hør kontorchef Helle Mølgaard fortælle om PPR’s rolle og tætte samarbejde med skolerne:

Her finder du praksiseksempler på, hvordan skolerne arbejder med mellemformer i undervisningen.

Se her, hvordan Virupskolen arbejder med at skabe en struktureret og genkendelig opstart af dagens timer på mellemtrinnet:

 

- Læs her, hvordan Solbjergskolen skaber genkendelighed i både undervisning og frikvarterer for indskolingen:

 

 - Hør Lystrup Skole fortælle om deres arbejde med mellemformer:

Der findes rigtig mange gode eksempler på mellemformer rundt omkring på skolerne i Aarhus.

Vi har derfor undersøgt:

 • Hvilke mellemformer arbejder skolerne med?
 • Hvad kendetegner disse mellemformer, og hvad er deres praksis og formål?

Formålet med undersøgelsen var at:

 • Give det bedst mulige afsæt for det videre arbejde med at understøtte og styrke udviklingsarbejdet med mellemformer.
 • Skabe et fundament for videndeling mellem skolerne.

Du kan læse resultatet af undersøgelsen i denne rapport.

Adækning af mellemformer i Aarhus Kommune

Her finder du vores materiale til skolerne.

Skolernes drejebog

Der findes mange måder at arbejde med mellemformer på. Derfor er drejebogen et procesværktøj – ikke en facitliste. Vi udvikler drejebogen i takt med skolernes arbejde.

Skolernes samarbejdsaftaler

Det er vigtigt at skabe den rette stilladsering om arbejdet med mellemformer. Særligt i opstarten, hvor arbejdet med mellemformer skal afklares og aftales. Samarbejdsaftalen kan være en hjælp til at konkretisere aftaler.

 

Arbejdshæfte – Skole for alle

"Skole for alle" er et arbejdshæfte til lærere og pædagoger, der ønsker metoder og redskaber til at arbejde med mellemformer. Målet er at skabe rolige, trygge og strukturerede klasserum, hvor alle børn kan trives og udvikle sig sammen med deres klassekammerater.

Arbejdshæftet er baseret på forskning og trækker på viden og metoder fra Nest samt PPR's erfaringer med inklusion og kompetenceudvikling igennem arbejdet med "Fællesskaber for alle".