Stærkere Læringsfællesskaber er den kulturudvikling, der gør Børn og Unge i stand til i fællesskab at udleve visionen i byrådets børne- og ungepolitik.

Vi er på vej til at lykkes når ...

  • Alle børn og unge føler, de kan være sig selv
  • Alle børn og unge har en god ven
  • Børn og unge bevarer deres nysgerrighed
  • Børn og unge trives fysisk og mentalt
  • Alle børn og unge har mindst en voksen, de kan gå til
  • Børn og unge lytter til hinanden
Det gode børne- og ungeliv har ikke en fast opskrift eller et bestemt udtryk. Børn og unge har forskellige behov og evner, interesser og drømme. Fælles for dem er, at de har brug for voksne omkring sig, der hjælper med at skabe rammerne for det gode børne- og ungeliv
Børne- og ungepolitikken, 2023

Stærkere læringsfællesskaber dækker hele 0-18 års området, fordi vi ønsker at fremme helhed og sammenhæng i børnene og de unges liv, og fordi det øger børn og unges læring, udvikling og trivsel, når vi som fagprofessionelle samarbejder systematisk, vedvarende og struktureret. En kollektiv indsats har større effekt end den indsats, en enkelt lærer eller pædagog kan mobilisere – uanset hvor dygtig den enkelte er.

Illustration af vejen gennem Stærkere Læringsfællesskaber. 1: Stærkere læringsfællesskaber - 2: Medarbejderne og lederes læring øges - 3: Læringsmiljøet for børn og unge forbedres - 4: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling øges.

Forskning viser, at når vi styrker den professionelle dømmekraft og udvikler den faglige identitet, giver læringsfællesskabet os nye perspektiver på vores handlinger. Det hjælper os til at træffe bedre beslutninger i vores praksis. Vi udvikler samarbejdskulturen ved:

  • at have en datainformeret, systematisk og kritisk faglig refleksion over egen og fælles praksis
  • at tage fælles ansvar for det enkelte barn eller unge såvel som gruppens/fællesskabets udvikling
  • at have fokus på viden (og data) i stedet for antagelser
  • at have børn og unges læring, udvikling og trivsel i centrum for vores samarbejde og egen praksis

Som afsæt for at udvikle stærkere læringsfællesskaber har vi fem fokuspunkter, illustreret med søjlerne i huset nedenfor. Fundamentet beskriver med tid, struktur, rammer og så videre de organisatoriske forudsætninger for at udvikle stærkere læringsfællesskaber lokalt og på tværs af Børn og Unge.

De fem fokuspunkter står ovenover en kasse med det fundament, der er nævnt i teksten. Fokuspunkterne er: Fælles værdier og vision, fokus på børn og unges læring og udvikling, samarbejde, reflekterende dialoger og styrke den professionelle dømmekraft.

Vi skal samarbejde som et stærkt læringsfællesskab, for når vi deler vores praksis med hinanden, deler vi muligheder for børnene. Intet barn skal være tilfældigt heldig. Når vi sammen undersøger, hvad der virker bedst for børnene, giver vi dem de bedste muligheder, samtidig med at vi bliver klogere på vores egen og hinandens praksis.
Susanne Holst, Børn- og Ungechef

Her kan du læse mere om stærkere læringsfællesskaber.

Stærkere Læringsfællesskaber er støttet af A. P. Møller Fonden’s folkeskoledonation på skoleområdet. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluerer udviklingen af stærkere læringsfællesskaber på skoleområdet og Oxford Research evaluerer på dagtilbuds- og fritids- og ungdomsskoleområdet samt i fællesfunktionerne i forvaltningen.

Børn og Unge begyndte udviklingen af Stærkere læringsfællesskaber i 2018.

Siden har Aarhus Kommune med Aarhuskompasset fået en ny fælles forståelsesramme, der beskriver den slags kommune og fællesskab, vi gerne vil være. Med en ambition om ´Mindre system. Mere borger` skal Aarhuskompasset styrke fokus på værdi for borgerne. Tilgangen er øget samskabelse, vidensinformeret praksis og større nysgerrighed på hinandens faglighed og erfaringer både på tværs af Aarhus Kommune og af kommune og civilsamfundet.   

Aarhuskompasset og stærkere læringsfællesskaber udstikker den samme retning og står på det samme mindset og værdier. Vi omsætter viden til praksis og opbygger en stærk læringskultur med mere plads til faglighed til gavn for børnene og de unge.