I Børn og Unge udvikler vi første og fremmeste kvaliteten af tilbuddene i mødet mellem medarbejderne, børnene og de unge og deres forældre.

En ny ramme for arbejdet skal støtte en mere løbende og dynamisk tilgang til opfølgning på kvalitet, hvor alle parter lærer af hinanden og bliver bedre sammen. Vi sigter efter at styrke dialogerne om kvalitetsudviklingen i på alle niveauer – både blandt medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere.

Konkret betyder det, at vi vil styrke udviklingen af læringsmiljøer i alle tilbud, så vi skaber de bedste forudsætninger for børn og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse.

I Børn og Unge tror vi på, at denne udvikling bedst sker gennem lokal datainformeret refleksion, der udvikler den professionelle dømmekraft og organisatoriske læring i – og på tværs af vores tilbud. Alt sammen for at give børnene og de unge de bedst mulige forudsætninger og betingelser for at lykkes i tilværelsen.

På baggrund af en ny lovgivning fra 1. januar 2022 udvikler Aarhus Kommune tilsynet med kvalitet af de pædagogiske læringsmiljøer og betingelserne for børns udvikling, læring og trivsel i alle dagtilbud. Tilsynet skal styrke den professionelle dømmekraft hos medarbejderne i deres løbende arbejde med kvalitet i den pædagogiske praksis. Se en introduktion af den nye ramme for uvildige tilsyn i Aarhus Kommune:

 

Uvildighed i tilsynet

Uvildighed er et centralt begreb i den nye lovgivning om tilsyn. Derfor er uvildighed fundamentet i det nye uvildige tilsyn, som kommer til at supplere ledernes løbende tilsyn med kvaliteten af læringsmiljøerne i Aarhus Kommunes dagtilbud. De uvildige tilsyn kommer til at indeholde ensartede systematikker for uanmeldte observationer, tilsynsmøder og tilsynsrapporter.

Uanmeldte observationer hvert 2. år

Der vil være en uanmeldt observation i alle afdelinger af dagtilbud hvert 2. år. Det gælder både kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagplejehjem og legestuer. I kommunale dagtilbud foretages observationerne på skift af en dagtilbudskonsulent fra forvaltningen og en leder fra dagtilbuddet.

Fælles redskaber til observationer af de pædagogiske læringsmiljøer

Aarhus Kommune har valgt at bruge redskaberne ITERS og ECERS til observationer af vuggestuer og børnehavers læringsmiljøer, når de foretages af dagtilbudskonsulenter. Lederne, der skal foretage observationer, kommer til at observere ud fra en systematisk ramme, der læner sig op ad ITERS og ECERS. Observationsrammen til lederne udvikles i efteråret 2022.

Både dagtilbudskonsulenter og ledelsen i dagplejen kommer til at anvende KVALid dagpleje til observationer i dagplejen.

Redskaberne til observationer, der foretages af både konsulenter og ledere, sikrer en systematik og giver strukturerede data om bl.a. de fysiske rammer som plads til børnene og indretning, sprog, læringsaktiviteter, interaktioner og strukturen i hverdagen.

Tilsynsmøder og tilsynsrapporter hvert 2. år

De uanmeldte observationer følges op af et anmeldt tilsynsmøde, hvor ledere, medarbejdere, forældrerepræsentanter og dagtilbudskonsulenter har en dialog om kvaliteten i af de pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i observationen og andre forhold, som har betydning for kvaliteten. På baggrund af dialogen udarbejdes en tilsynsrapport, som offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. Tilsynsrapporten indeholder en samlet vurdering af kvaliteten og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde videre med kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer i den konkrete afdeling.

Forældres rolle i tilsynet

Forældrene har en central rolle i tilsynet, og repræsentanter fra både forældreråd og dagtilbudsbestyrelser indgår på forskellig vis. Formålet er, at forældrenes perspektiver og oplevede kvalitet indgår i vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.

Erfaringer med ITERS og ECERS som observationsredskaber

I Aarhus Kommune har Risskov Dagtilbud, Tranbjerg Dagtilbud og Søndervang Dagtilbud afprøve redskaberne ITERS og ECERS, som udgør rammen for de uanmeldte observationer, dagtilbudskonsulenterne gennemfører i dagtilbuddene. Se erfaringer fra Søndervang Dagtilbud:

Observation af medarbejder

 

Observation af leder

 

Kontakt

Charlotte Mariane Buchhave
41 85 56 91
chambu@aarhus.dk

Louise Heltborg Budde
30 52 68 73
lohebu@aarhus.dk