Målgruppen er ledere, læsevejledere og ressourcepersoner.

Indsatsen tilbyder vejledning samt mulighed for deltagelse i specialcentermøder, netværksmøder og konsultative møder. Den kvalificerede vejledning baseres på elevens historik. Skolen sender relevant information til konsulenten forud for mødet.

Læs mere om elever i skriftsprogsvanskeligheder på KCL's hjemmeside

Åben anonym rådgivning om læsevanskeligheder og ordblindhed - Book her

Målgruppen er ordblinde elever fra 4.-10. klasse og omfatter et 7-ugers elevkursus på KCL.

Eleverne undervises i brug af LST og strategier i alle fag med fokus på automatisering, metakognitive strategier samt overvågning af egne læringsprocesser. Samtidig arbejdes der med elevens selvforståelse gennem mødet med andre elever med ordblindhed, strukturerede samtaler om ordblindhed, mindset og mestring.

Der afvikles tre årlige elevhold (efterår, vinter og forår). Visiteringen sker i samarbejde mellem skolerne, KCL og PPR

Læs mere om ordblindekurset for elever fra 4.-10. klasse

Målgruppen er ordblinde elever 4.-10.klasse og elever i risiko for ordblindhed fra 0.–3.klasse. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Gruppeforløb er tænkt som en indsats i læringsmiljøet centreret omkring en gruppe af udvalgte elever med skriftsprogsvanskeligheder. Vejledningsforløbet etableres som et samarbejde mellem skolens læsevejleder, lærerteamet og konsulent.

Læs mere om gruppeforløb i læringsmiljøet

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune.

Indsatsen understøtter ledere, læsevejleder og lærerteam i udarbejdelsen af den individuelle handleplan til ordblinde elever.

Læs mere om den individuelle handleplan

Målgruppen er læsevejledere ansat i Aarhus Kommune.

Læsevejledernetværket bidrager til erfaringsudveksling og videndeling mellem læsevejledere i Aarhus Kommune og som en understøttelse af implementering af Børn og Unges strategier og indsatser på sprog- og literacyområdet.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

Målgruppen er det pædagogiske personale på skolerne i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen, herunder at etablere rammer for de udvalgte teams deltagelse i aktionslæringsforløb.

Kompetenceudviklingsforløbet etableres med et opstartsmøde med ledelse og ressourcepersoner, hvor rammer og fokusfelt aftales. Herefter afholder KCL konsulenten oplæg om skriftsproglig udvikling, ordblindhed og inkluderende læringsfællesskaber samt praksisrettet brug af læse- og skriveteknologi (LST). Efterfølgende igangsættes aktionslæringsforløb med udvalgte teams.

Læs mere om kompetenceudvikling af pædagogisk personale (KUL)

Målgruppen er det pædagogiske personale på alle klassetrin i specialklasser og på specialskoler i Aarhus Kommune.

Indsatsen tager udgangspunkt i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Der kan vælges mellem et praksisnært LST forløb og et aktionslæringsforløb med et didaktisk fokus. I det praksisnære LST-forløb præsenterer konsulenten over et antal kursusgange det pædagogiske personale for tematiske nedslag, der løbende opbygger kendskabet til LST som kvalificerende redskab. I det didaktisk aktionslæringsforløbet udvælger team(s) et didaktisk fokus med udgangspunkt i anvendelsen af LST. Indsatsen afsluttes med en LST-didaktisk handleplan.

Læs mere om skriftsprogsvanskeligheder i specialklasserne

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder - herunder ordblindhed.

Skolerne har adgang til et idékatalog til afholdelse af forældreoplæg om skriftsprogsvanskeligheder.

Derudover kan skolen anvende en række film i samarbejdet med forældre. 

På Aarhus Kommunes biblioteker er der løbende arrangementer om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed for forældre, børn og unge.

Læs mere om samskabelse med forældrene

Målgruppen er skolens ledelse, læsevejledere og andre ressourcepersoner på skolen.

Alle skoler i Aarhus kommune skal have en handleplan for sprog og literacy. Konsulenter fra PUF og KCL tilbyder dialogmøder om temaer fra skolens handleplan. Skolen vælger selv et særligt fokusområde, som de ønsker dialogmødet skal handle om.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Indsatsen tilbyder sparring med ledere, læsevejledere og ressourcepersoner samt mulighed for deltagelse i specialcentermøder, netværksmøder og konsultative møder. Den kvalificerede vejledning baseres på elevens historik. Skolen sender relevant information til konsulenten forud for mødet.

Læs mere om tværgående opgaver omkring skriftsprogsvanskeligheder

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i læsevanskeligheder fra 3.-9. klasse.

Skolerne kan gennem Center for Læring låne læsekasser med et udvalg af bøger på forskellige niveauer målrettet bestemte aldersgrupper. Til flere af læsekasserne er der tilhørende booktalks, hvor elever anmelder bøger.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

 

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Understøttelse af læringsmiljøet er en indsats, hvor skoleteamet fra KCL kvalificerer skolens praksis for elever i skriftsprogsvanskeligheder - herunder ordblinde. Indsatser kan have karakter af løbende sparring, konkrete indsatser, skolekurser, vejledning ift. skolens systematik omkring afdækning af læsevanskeligheder og indsatser.

Læs mere om understøttelse i læringsmiljøet

Når børn og unge får diagnosen ordblindhed, kan det være svært at overskue, hvad det betyder – både her og nu og for fremtidsdrømmene.

Animationsfilmen ”Ordblindhed – sammen kæmper vi for dine drømme” kan være en hjælp til at forstå, hvad det vil sige at være ordblind, og hvilke udfordringer, der kan være. På en let forståelig måde viser filmen, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller filmen, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Filmen er oplagt at bruge til at nedbryde tabuer, og i skolen kan den være et godt redskab til at forklare klassekammeraterne, hvad det vil sige at være ordblind.

Dansk

 

English

 

Arabisk

 

Polsk

 

Somali

 

Tyrkisk