Når børn fortæller

Formålet med filmen er at vise børn overvejelser og forståelse af matematikken. Hvordan man kan forstå og løse skolens matematik på mange måder og finde frem til den form/metode, som giver bedst mening for den enkelte.  

Børnene er klar og  - og kan navigere i – at man løser og laver matematik forskelligt.

 

På den smarte måde

Formålet er at vise forældre, at det handler om at have gode tænktestrategier til at løse matematikproblemer. At der ikke er et enkelt svar på hvordan et regnestykke skal løses og, at det giver mening at have mange forskellige metoder at trække på.

Det er derfor GODT, når børne løser deres matematik på en anden både end forældrene.

 

Når man undersøger

Formål er at vise hvordan man kan arbejde matematisk i mange sammenhænge og, at det er meningsfuldt for børn at opleve sammenhæng mellem deres hverdagsverden og matematikken.

Formålet er desuden at vise, at være god til matematik er at kunne få ideer og løse kreativt sammen med andre – uden at der er ET svar.

 

Når vi ser den over alt

Formålet er at vise, at matematikken er vores gode værktøj til at se og organisere vores verden. Når vi lærer ematematik handler det derfor om, at vise hvor i hverdagen vi bruger den – også i sammenhænge/arenaer, hvor vi ellers ikke får øje på den.  

Børn bliver født ind i en verden fyldt med matematik. Derfor arbejder dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Aarhus med at understøtte børnenes matematiske opmærksomhed.

Matematisk opmærksomhed er beskrevet i den pædagogiske læreplan under læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science'.  Her står der, at:

 "Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed". 

Vi har lavet en film til forældre, der skal inspirere dem til at gå på opdagelse i hverdagens matematik sammen med deres barn.

Mio inspirationshæfter

Fra skoleåret 2020-2021 skal alle skoler i Aarhus have en uddannet matematikvejleder. Matematikvejlederne deltager i et matematikvejledernetværk, hvor de har mulighed for at dele viden og få inspiration til at udvikle skolernes matematikindsatser og didaktik. Netværket mødes 4 gange om året. 

Hent også vores skabelon til at beskrive matematikvejlederens funktion og opgave. Skabelonen er vejledende og tænkt som et dynamisk redskab, der kan bruges løbende og mindst en gang om året i forbindelse med skoleårets planlægning. Du kan også læse mere om netværket i BUnyt nummer 17 - 2020

 

Hvert år bliver skolerne tilbudt to dialogmøder på matematikområdet. Her har skolens ledelse og matematikvejledere mulighed for at mødes med matematikkonsulenter fra Børn og Unge og få en fælles drøftelse af skolens matematikindsatser.

Dialogmøderne tager udgangspunkt i skolernes egen data og har fokus på at udvikle både skolens generelle arbejde med matematik og arbejdet med børn i matematikvanskeligheder og talblindhed.

 

Skolerne skal udarbejde en individuel handleplan for alle talblinde børn. Handleplanen er et værktøj, som de fagprofesionelle kan bruge i samarbejdet om barnet, og som kan lette skolens samarbejde med forældrene.

Indtil Undervisningsministeriet får defineret talblindhed og kommer med en national test, kan skolerne bruge en række observationspunkter til at udvælge de børn, der kan have gavn af en handleplan.

Observationspunkterne kan desuden give anledning til at andre grupper af elever har behov for en individuel handleplan.

Skolerne kan begynde arbejdet med den individuelle handleplan fra og med slutningen af 2. klasse.

 

Skolens handleplan for matematik er et redskab, der skal understøtte skolerne i deres arbejde med at udvikle børn og unges kompetencer indenfor matematik, så de får lyst til at lære mere og bliver så dygtige, som de kan.

Handleplanen skal bruges af matematiklæreren i årsplanlægningen og af den pædagogiske ledelse til at sætte retning for elevernes læring. Her er det særligt vigtig at være opmærksom på den gruppe af børn, hvor den matematiske udvikling ikke forløber som forventet.

 

Skolerne vil i løbet af 2021-2023 deltage i et obligatorisk kompetenceudviklingsforløb af ½ års varighed kaldet Tidlig Indsats i Matematik Aarhus (TIMA). Forløbet henvender sig til skolens matematiklærere på 2. årgang, matematikvejledere og pædagogiske ledere.

Projektet bygger på erfaringer fra TMTM og Matematikindsats 2017 og er desuden støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Forløbet indeholder:  

 • 3 dages kompetenceudviklingsforløb for matematiklærere og matematikvejledere
 • 3 dages supervisionskursus for matematikvejledere
 • 1 kursusdag for matematikvejledere og pædagogisk ledelse
 • 1 fælles erfaringsopsamlingsdag

Deltagerne modtager sparring og supervision fra forløbets undervisere og Børn og Unges matematikkonsulenter.

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med en række konkrete materialer, arbejdskort og kopiark, som er udviklet på baggrund af bogudgivelsen ”Matematikvanskeligheder. Tidlig intervention”.

Du er velkommen til at kontakte os. Så sender vi gerne alle materialer til fri afbenyttelse.

Som nogle af de første var skolerne i Aarhus inviteret til at deltage i pilotafprøvningen af den kommende nationale talblindetest. I alt deltog 32 folkeskoler og 6 fri grundskoler. To af skolerne var udvalgt som kerneskole til at hjælpe med at udvikle og afprøve det pædagogiske materiale. 

Testen udvikles til børn, der går i 4. klasse. Afprøvning af testen er sket i to omgange- i starten af 2021 og i forsommeren 2021.  

Den samlede test består af fire dele: 

 1. En observationsguide/tjekliste
 2. En digital test
 3. En samtaletest
 4. En vurdering, som foretages af PPR

Læs mere om talblindhed (EMU). 

Vi udvikler løbende materiale og gør det tilgængeligt for skolernes arbejde med matematikken på både pædagogisk og organisatorisk niveau. Er du interesseret i at se og benytte dette materiale er du meget velkommen til at kontakte os

Christina Voight, konsulent PPR, chvo@aarhus.dk

Peter Kessel Overgaard, konsulent PUF, opk@aarhus.dk

I skoleåret 2020/2021 udsendtes en række materialer til alle skoler til at identificere, beskrive og sætte tiltag i værk for elever i matematikvanskeligheder. Materialerne omfatter:

 • Matematikvanskeligheder. Tidlig intervention
 • Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet. Kortlægning gennem samtale
 • Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin. Kortlægning og undervisning
 • RoS test Plus. Observationstest
 • RoS kuffert Plus. Interventionsmateriale
 • RoS minus. Interventionsmateriale
 • RoS gange. Observationstest
 • RoS kuffert gange. Interventionsmateriale
 • RoS test tekstopgave. Screeningstest
 • RoS tekstopgave. Interventionsmateriale
 • "TIM. Tidlig indsats i matematik" kopimappe og vejledning.
 • "M-obs. Matematisk observation i børnehaveklassen og indskolingen"
 • "Er der matematik i en perleplade?"
 • "Rummelighed i matematik". Kortlægning og intervention