Børn bliver født ind i en verden fyldt med matematik. Derfor arbejder dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Aarhus med at understøtte børnenes matematiske opmærksomhed.

Matematisk opmærksomhed er beskrevet i den pædagogiske læreplan under læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science'.  Her står der, at:

 "Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed". 

Vi har lavet en film til forældre, der skal inspirere dem til at gå på opdagelse i hverdagens matematik sammen med deres barn.

Se filmen om hverdagens matematik

Fra skoleåret 2020-2021 skal alle skoler i Aarhus have en uddannet matematikvejleder. Matematikvejlederne deltager i et nyetableret matematikvejledernetværk, hvor de har mulighed for at dele viden og få inspiration til matematikundervisningen. Netværket mødes 4 gange om året. 

Hent også vores skabelon til at beskrive matematikvejlederens funktion og opgave. Skabelonen er vejledende og tænkt som et dynamisk redskab, der kan bruges løbende og mindst en gang om året i forbindelse med skoleårets planlægning. Du kan også læse mere om netværket i BUnyt nummer 17 - 2020

 

Hvert år bliver skolerne tilbudt to dialogmøder på matematikområdet. Her har skolens ledelse og matematikvejledere mulighed for at mødes med matematikkonsulenter fra Børn og Unge og få en fælles drøftelse af skolens matematikindsatser.

I efteråret har dialogmødet fokus på skolens generelle arbejde på matematikområdet, mens mødet i foråret går tæt på skolens arbejde med børn i matematikvanskeligheder og talblindhed.

 

Alle skoler skal inden udgangen af dette skoleår udarbejde en individuel handleplan for alle talblinde børn. Handleplanen er et værktøj, som de fagprofesionelle kan bruge i samarbejdet om barnet, og som kan lette skolens samarbejde med forældrene.

Indtil Undervisningsministeriet får defineret talblindhed og kommer med en national test, kan skolerne bruge en række observationspunkter til at udvælge de børn, der kan have gavn af en handleplan. Observationspunkterne er udarbejdet af Børn og Unge.

Skolerne kan begynde arbejdet med den individuelle handleplan fra og med slutningen af 2. klasse.

 

Skolens handleplan for matematik er et redskab, der skal understøtte skolerne i deres arbejde med at udvikle børn og unges kompetencer indenfor matematik, så de får lyst til at lære mere og bliver så dygtige, som de kan.

Handleplanen skal bruges af matematiklæreren i årsplanlægningen og af den pædagogiske ledelse til at sætte retning for elevernes læring. Her er det særligt vigtig at være opmærksom på den gruppe af børn, hvor den matematiske udvikling ikke forløber som forventet.

 

Skolerne vil i løbet af 2021-2023 deltage i et obligatorisk kompetenceudviklingsforløb af ½ års varighed. Forløbet henvender sig til skolens matematiklærere på 2. årgang, matematikvejledere og pædagogiske ledere.

Forløbet indeholder:  

  • 3 dages kompetenceudviklingsforløb for matematiklærere og matematikvejledere
  • 3 dages supervisionskursus for matematikvejledere
  • 1 kursusdag for matematikvejledere og pædagogisk ledelse
  • 1 fælles erfaringsopsamlingsdag

Deltagerne modtager sparring og supervision fra forløbets undervisere og Børn og Unges matematikkonsulenter.

Kompetenceudviklingsforløbet tager afsæt i en række konkrete materialer, som er udviklet på baggrund af bogudgivelsen ”Matematikvanskeligheder. Tidlig intervention”.

Du er velkommen til at kontakte os. Så sender vi gerne alle materialer til fri afbenyttelse.

Som nogle af de første er skolerne i Aarhus inviteret til at deltage i pilotafprøvningen af den kommende nationale talblindetest. I alt deltager 32 folkeskoler og 6 fri grundskoler. Her skal to af skolerne hjælpe med at udvikle og afprøve det pædagogiske materiale. 

Testen er for børn, der går i 4. klasse i dette skoleår, deres matematiklærere og skolens matematikvejledere. Afprøvning af testen sker i to omgange- i starten af 2021 og i forsommeren 2021.  

Den samlede test består af fire dele: 

  1. En observationsguide/tjekliste
  2. En digital test
  3. En samtaletest
  4. En vurdering, som foretages af PPR

Læs mere om pilotafprøvningen i denne invitation fra Danmarks Pædagogiske Universitet og Epinion. 

 

Skolerne får tilsendt en række materialer, der skal hjælpe dem med at afdække elever i matematikvanskeligheder. Materialerne henvender sig til skolens matematikvejledere og matematiklærere og består af videoer, webinarer, bøger og forskelligt træningsmateriale.

Kontakt vores matematikkonsulenter, hvis du vil vide mere om materialet.