Bliv klogere på, hvordan vi klæder vores skoler på til at hjælpe og vejlede børn og unge med ordblindhed eller læsevanskeligheder.

Vil du vide mere om Aarhus Kommunes specialiserede læse- og ordblindeindsats, så besøg Kompetencenter for Læsnings egen hjemmeside: kcl.aarhus.dk

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen (modtagelsesklasser og specialklasser) samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Indsatsen tilbyder sparring med ledere, læsevejledere og ressourcepersoner samt mulighed for deltagelse i specialcentermøder, netværksmøder og konsultative møder. Den kvalificerede vejledning baseres på elevens historik. Skolen sender relevant information til konsulenten forud for mødet.

Der tilbydes åben anonym rådgivning som bookes via KompetenceCenter for Læsning (KCL)

Målgruppen er ordblinde elever fra 4.-10. kl. og omfatter et 7 ugers elevkursus på KCL. Eleverne undervises i brug af LST og strategier i alle fag med fokus på automatisering, metakognitive strategier samt overvågning af egne læringsprocesser. Samtidig arbejdes der med elevens selvforståelse gennem mødet med andre elever med ordblindhed, strukturerede samtaler om ordblindhed, mindset og mestring.

Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indstillingen til indsatsen. Indsatsen på kurset sker i et samarbejde med elevens hjemskole og konsulenterne på KCL. 

 Lærerteamet og ressourceperson forpligter sig ind i samarbejdet med KCL-konsulenten omkring eleven og elevens tilbagevenden til et inkluderende læringsmiljø. Efter endt kursus overtager skolen det videre arbejde med eleven og læringsmiljøet.

Der afvikles tre årlige elevhold (efterår, vinter og forår). Visiteringen sker i samarbejde mellem skolerne, KCL og PPR

Målgruppen er ordblinde elever 4.- 10.klasse og elever i risiko for ordblindhed fra 0. – 3.klasse. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Gruppeforløb er tænkt som en indsats i læringsmiljøet centreret omkring en gruppe af udvalgte elever med skriftsprogsvanskeligheder. Vejledningsforløbet etableres som et samarbejde mellem skolens læsevejleder, lærerteamet og konsulent.

Konsulenten understøtter læsevejlederen og teamet i at planlægge et forløb for gruppen af elever. Det er muligt, at konsulenten efter aftale kan indgå i udvalgte dele af undervisningen.

Det indledes med indsamling af data fra lærere, elever og forældre, som udgangspunkt for indsatsen. Skolen kan eventuelt beslutte at indsamle data for at kvalificere forankring og det videre arbejde efter endt indsats.

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Konsulenten fra KCL kan understøtte ledere, læsevejleder og lærerteam i udarbejdelsen af den individuelle handleplan. Når den individuelle handleplan genbesøges, kan konsulenten inviteres.

Målgruppen er læsevejledere ansat i Aarhus Kommune.

Læsevejledernetværket bidrager til erfaringsudveksling og videndeling mellem læsevejledere i Aarhus Kommune og som en understøttelse af implementering af Børn og Unges strategier og indsatser på sprog- og literacyområdet.

Målgruppen er det pædagogiske personale på skolerne i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen, herunder at etablere rammer for de udvalgte teams deltagelse i aktionslæringsforløb.

Kompetenceudviklingsforløbet etableres med et opstartsmøde med ledelse og ressourcepersoner, hvor rammer og fokusfelt aftales. Herefter afholder KCL konsulenten oplæg om skriftsproglig udvikling, ordblindhed og inkluderende læringsfællesskaber samt praksisrettet brug af læse- og skriveteknologi (LST). Efterfølgende igangsættes aktionslæringsforløb med udvalgte teams.

Indsatsen afsluttes med et forankringsmøde med teams, ledelse og ressourcepersoner.

Målgruppen er det pædagogiske personale på alle klassetrin i specialklasser og på specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

LST i specialklasserne tager udgangspunkt i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Der kan vælges mellem et praksisnært LST forløb og et aktionslæringsforløb med et didaktisk fokus. I det praksisnære LST-forløb præsenterer konsulenten over et antal kursusgange det pædagogiske personale for tematiske nedslag, der løbende opbygger kendskabet til LST som kvalificerende redskab. I det didaktisk aktionslæringsforløbet udvælger team(s) et didaktisk fokus med udgangspunkt i anvendelsen af LST. Indsatsen afsluttes med en LST-didaktisk handleplan.

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i læsevanskeligheder - herunder ordblindhed.

Skolen har adgang til et idékatalog til afholdelse af forældreoplæg om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed samt udkast til slides. Derudover kan skolen anvende en række film i samarbejdet med forældre.

På Aarhus Kommunes biblioteker er der løbende arrangementer om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed for forældre, børn og unge.

Målgruppen er skolens ledelse, læsevejledere og andre ressourcepersoner på skolen.

Alle skoler i Aarhus kommune skal have en handleplan for sprog og literacy. Konsulenter fra PUF og KCL tilbyder dialogmøder om temaer fra skolens handleplan. Skolen vælger selv et særligt fokusområde, som de ønsker dialogmødet skal handle om.

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Indsatsen tilbyder sparring med ledere, læsevejledere og ressourcepersoner samt mulighed for deltagelse i specialcentermøder, netværksmøder og konsultative møder. Den kvalificerede vejledning baseres på elevens historik. Skolen sender relevant information til konsulenten forud for mødet.

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i læsevanskeligheder fra 3.-9. klasse.

Skolen kan gennem Center for Læring låne læsekasser med et udvalg af bøger på forskellige niveauer målrettet bestemte aldersgrupper. Til flere af læsekasserne er der tilhørende booktalks, hvor elever anmelder bøger.

 

Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Understøttelse af læringsmiljøet er en indsats, hvor skoleteamet fra KCL kvalificerer skolens praksis for elever i skriftsprogsvanskeligheder - herunder ordblinde. Indsatser kan have karakter af løbende sparring, konkrete indsatser, skolekurser, vejledning ift. skolens systematik omkring afdækning af læsevanskeligheder og indsatser.