Du kan læse om, hvordan vi klæder vores skoler på til at hjælpe og vejlede børn og unge med ordblindhed eller læsevanskeligheder. Vil du vide mere om Aarhus Kommunes specialiserede læse- og ordblindeindsats, så besøg kcl.aarhus.dk.

Materialer og information

Vi afholder løbende dialogmøder og stormøder for skolerne i Aarhus om ordblindeindsatsen. Se webinar fra det seneste stormøde, hvor knap 100 ledere og læsevejledere deltog og hent præsentationen.

 

Individuel handleplan

Alle ordblinde børn og unge i Aarhus skal have en individuel handleplan inden udgangen af skoleåret 20/21. Handleplanen bliver udarbejdet i samarbejde med barnets lærerteam, forældrene og barnet selv, og den skal genbesøges mindst en gang om året.

Den individuelle handleplan beskriver hvilke ressourcer barnet har, hvilke tiltag der er brug for og de aftaler, som barnet, skolen og hjemmet vil have fokus på i det kommende skoleår. Det er et vigtigt værktøj til at beskrive barnets progression og de særlige hensyn der kan være i forhold til barnet.

Skolens handleplan

Skolens handleplan for sprog og literacy skal sikre, at alle børn og unge på skolen udvikler et godt sprog og stærke skriftsprogskompetencer. Handleplanen er et dynamisk værktøj, der løbende skal justeres, så den passer til skolens aktuelle status.

Alle skoler modtager en fælles skabelon med forslag til tematikker, som kan anvendes i arbejdet med handleplanen. Skabelonen bliver tilgængelig i det kommende skoleår og skolens handleplan skal være udarbejdet og implementeret i skoleåret 20/21.

 

Læsevejledere på skolerne

Alle skoler i Aarhus har ansat en eller flere læsevejledere, der har en særlig viden om ordblindhed. Derudover har vi et formelt læsevejledernetværk, hvor læsevejlederne mødes og får ny viden og sparring.

Du kan hente den skabelon, som vi bruger til at beskrive læsevejledernes funktion og opgave. Skabelonen er vejledende og tænkt som et dynamisk redskab, der bruges løbende og mindst en gang om året i forbindelse med skoleårets planlægning.

Kompetenceudvikling

Ordblinde børn og unge skal have mulighed for at deltage i undervisningen på lige fod med deres kammerater. Derfor skal lærerne omkring barnet eller den unge have en viden om ordblindhed og i samarbejde med skolens læsevejleder og ledelse kunne tilrettelægge en undervisning, der imødekommer barnets eller den unges behov.

Alle skolerne i Aarhus gennemfører halvårlige kompetenceudviklingsforløb fra januar 2021- juni 2023. Forløbene foregår som aktionslæringsforløb og sætter fokus på ordblindhed, barnets skriftsproglige udvikling og inkluderende læringsfællesskaber.

Styrket forældrevejledning

Vi styrker vejledningen og informationen til forældre, der har et barn, der testes ordblind. Forældre, børn og unge kan finde inspiration, materialer, workshops og viden på: aarhus.dk/ordblind.

Litteratur til læsesvage

Det kan være en udfordring for ordblinde børn og unge og deres lærere at finde egnet litteratur.

Derfor udvikler vi:

  • Læsekasser til mellemtrin og udskoling, som kan lånes på Center For Læring (CFL)
  • Book- talks, som skal inspirere børn og unge til læsning
  • Oversigter over relevant litteratur. Se fx vores inspiration til letlæste bøger for udskolingen
  • Afholder netværksmøder for læsevejledere og læringskonsulenter om litteratur

Læse- skriveteknologi (LST)

Det er vigtigt, at unge med ordblindhed har adgang til velfungerende læse-skriveteknologi fra den første dag på en ny uddannelse. Derfor har vi lavet en køreplan til skolerne, som fortæller, hvilke opgaver skolen har i forhold til den unges videre brug af læse-skrive- teknologi.

Brev til ordblinde elever

-der skal på ungdomsuddannelse eller efterskole.

Du kan også hente det brev, som vi sender til forældre om overgangen til ungdomsuddannelse eller efterskole. Brevet giver tips til, hvordan man får sine LST- programmer med de første tre måneder af efterskoletiden eller på ungdomsuddannelsen.  

Andet vi gør