Børn og Unge har i foråret 2018 taget initiativ til et udviklingsarbejde om karakterfri hverdag og formativ feedback på folkeskolerne i Aarhus.

Udviklingsarbejdet har til formål at udvikle og afprøve, hvordan nedtoning af karakterer kombineret med et større fokus på formative feedbackformer kan bidrage til at mindske det negative pres på eleverne med henblik på, at alle elever trives og motiveres for egen læring.

Udviklingsarbejdet omfatter udskolingen, det vil sige 7. – 9. klasse på folkeskoler i Aarhus, som ønsker at deltage i forsøget.

Sådan gør vi

Den enkelte skole bidrager til at konkretisere og designe sin udmøntning af forsøget med afsæt i de specifikke lokale ønsker og behov.

Der kan blandt andet arbejdes med:

 • At erstatte og/eller supplere karaktergivningen med alternative evaluerings- og feedbackformer.
 • At fremme fokus på inddragelse af eleverne i undervisningen og dermed understøtte motivation og tiltro til egne evner, for eksempel gennem elev til elev feedback, selvevaluering mv.
 • At fremme en kultur, hvor lærere, elever og ledere tænker, taler og arbejder formativt i forbindelse med det samarbejde, det er at give og modtage feedback, og hvor feedback er en integreret del af undervisningen og elevernes læreproces.
 • At styrke en tryg skole- og klasserumskultur, hvor der er plads til fejl, og undervisningen gøres til et øverum, hvor man nedtoner performance- og konkurrencementaliteten ved at fokusere mere på læringen og processen - mindre på præstationen og resultatet.
 • At have fokus på helhedssynet på elevens færdigheder og kompetencer, herunder både personlige, sociale og faglige kompetencer. Egenskaber som samarbejdsevne, nysgerrighed, kreativitet og robusthed understøttes yderligere.

Følgeforskning

I projektet inddrages den viden og forskning, der findes på området, og der etableres følgeforskning med henblik på dokumentation af betydningen af arbejdet på elevernes læring og trivsel.

Tidsplan

Skoleåret 2018/2019 - skoleåret vil blive brugt som et udviklingsår til afklaring og planlægning af, hvordan de lokale forsøg med indsatser kan udmøntes i praksis. I foråret 2019 afholdes en konference for og med relevante aktører med henblik på fælles kapacitetsopbygning og inspiration til udmøntning af konkrete initiativer.

Skoleåret 2019/2020 - Udviklingsarbejdet igangsættes i august 2019.

Baggrund

Flere nationale undersøgelser peger på en stigning i mental mistrivsel hos børn og unge og en generelt bekymrende udvikling inden for unges mentale sundhed.

Center for Ungdomsforskning belyser med udgivelsen, ”Karakterbogen” 2019, centrale spørgsmål som:

 • Hvordan forstår de unge betydningen af karakterer og bedømmelse?
 • Hvilke former for feedback driver eleverne?
 • Hvad optager eleverne i forhold til deres læring?
 • Hvad kendetegner læringskulturen i mødet mellem de unge og lærerne?

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Marianne Holm Nielsen, sektionsleder mahon@aarhus.dk
Henrik Johansen, konsulent hjoh@aarhus.dk
Daniel Wilson, konsulent wida@aarhus.dk

 

MOVE-forløb har til formål at give et intensivt fagligt løft til elever i 8. og 9. klasse, der vurderes at være i risiko for ikke at bestå dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Et vigtigt element i Børn og Unges MOVE-forløb er, at der både er fokus på udvikling af elevernes faglige niveau og udvikling af elevernes alsidige personlige kompetencer. MOVE er et intensivt forløb over 5 dage, der gennemføres af ”camp-uddannede” medarbejdere fra UNO Friluftscenter i samarbejde med faglærere fra skolerne og personale fra fritids- og ungdomsskoleområdet. Det indgår i MOVE-forløbene, at forældrene inddrages, og at der sker en systematisk overlevering til elevens skole sammen med eleven.

MOVE arbejder med motiverende undervisning og medbestemmelse ud fra flg. opmærksomheder:

 • Mindset: De personlige og sociale kompetencer har ifølge OECD stor betydning for udviklingen af de faglige kompetencer. På de intensive læringsforløb er faglige, sociale og personlige kompetencer ligestillede, og derfor vælger vi på MOVE at undervise eleverne eksplicit i begreberne om fixed og growth mindset. På samme vis kan man i folkeskolen undervise eksplicit i udviklingen af mindset, karaktertræk eller andre teoretiske perspektiver, der fokuserer på udviklingen af de sociale og personlige kompetencer.
 • Kvalificeret Selvbestemmelse: Som et naturligt led i at arbejde med elevernes behov og grundkompetencer anvendes modellen for Kvalificeret Selvbestemmelse på Move. Eleven skal fx før og som afslutning på forløbet forholde sig til sig selv ud fra en egenvurdering, der forener KvaS og karakterstyrkerne, der er grundlaget for Moves arbejde.
 • Medinddragelse: Move lægger vægt på, at deres deltagende elever ”oversætter” de anvendte eksempler til deres egen virkelighed. Når eleverne selv skal forklare og komme med egne eksempler, øger det transfermulighederne, blandt andet fordi det hjælper eleverne til at se anvendelsessituationerne for sig. Selv-forklaring, medinddragelse, evnen til at sætte mål for egen læring (fagligt, personligt og socialt) og metakognition er blandt de motiverende faktorer, der fremmer transfer, og som er en del af de elevrelaterede faktorer som man kan arbejde med gennem for eksempel elevcoaching og logbog.

Læs mere om MOVE og se eksempel på et MOVE-forløb på aarhus.dk.

Forældre har en betydningsfuld rolle for deres barns trivsel og læring, men forældrenes engagement falder ofte i takt med at børnene bliver ældre. Derfor arbejder vi i projektet "Styrket forældrevejledning i udskolingen" med at styrke de fagprofessionelles vejledning af forældrene.

Projektet er et udviklingsprojekt, som skal bidrage til at flytte et mindset. Vi vil ændre forestillingen om, at unge i udskolingsalderen kan klare sig selv, til en forståelse af at forældre stadig spiller en vigtig og afgørende rolle i de unges liv. Projektet handler derfor om to ting:

 • Udvikling af konkrete metoder til forældreinvolvering
 • At ændre både forældres, unges og fagprofessionelles mentale modeller

Børnene og de unge brug for hjælp og støtte til at sætte ord på, reflektere over og finde sig til rette i de særlige udfordringer og livsopgaver, udskolingsalderen byder på. Den opgave skal forældre, skole og fritids- og ungdomsskole (FU) være fælles om sammen med de unge. I det fællesskab udvikler, afprøver og evaluerer vi den gode praksis.

Spot On

SPOT ON spillet skal sikre en større grad af dialog til skole-hjem-samtalerne, så vi skaber rum for samtale mellem forældre og børn. Spillet bygger på KvaS Vital-modellen, med et helhedsorienteret syn på den unge, som sikrer at den unge blive set og hørt. Forældre og børn spiller SPOT ON som forberedelse til skole-hjem-samtalen. Videoen her på siden er velegnet til forældremøder eller på et teammøde for udskolingen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder Mette Hardis Jakobsen: mhja@aarhus.dk / 41 87 40 73

Vi har udviklet materialet "Temaforældremøder om rusmidler i udskolingen", et vejledende materiale, der skal styrke viden om unge og rusmidler hos forældre. Det skal også understøtte dialogen mellem forældre og unge i 9. klasse.

Forældre spiller en vigtig rolle, når det kommer til forebyggelse af rusmidler blandt børn og unge.

Forældrenes holdning til rusmidler smitter af og påvirker de unge og derfor har vi udviklet forskellige materialer, som bliver et obligatorisk tema for forældremøder på 9. klassetrin.

Vores intention er, at bidrage med viden om unge og rusmidler, styrke dialogen i forældregruppen og på den måde understøtte deres dialog med de unge i hjemmet om rusmidler. 

Vi har designet 'temaforældremøderne', så de kan afholdes i forlængelse af de almindelige forældremøder. Temaforældremøderne kan også anvendes på andre årgange, hvis der er udfordringer med brug af rusmidler. 

Udskolingslærerne bliver naturligvis undervist i rusmiddel-materialet, som du kan kigge i her på siden.

Film og materialer på andre sprog

Film

Rundt om rusmidler: De unge år

 

Rundt om rusmidler: Din rolle som forælder

 

Rundt om rusmidler: Overgangen

 

Skriftlige materialer

Materialer til download